BARNS DIGITALE RETTIGHETER

2. Alle barn har rett til verktøy som sikrer et undervisningsopplegg tilpasset barnets nivå og måte å lære på.

Klasserommet bør ikke lenger være et sted hvor alle elever må tilpasse seg den samme undervisningsformen, men der undervisningen tilpasses hver enkelt elev.

Individuelt tilpasset undervisning har lenge vært viktige idealer i den norske skolemodellen og digital læringsteknologi har mye å bidra med på dette feltet – dersom nye aktører får slippe til. Disse nye verktøyene, som stadig kommer, gir helt nye muligheter for å kunne tilpasses til og respondere på den enkelte elevs læringsbehov i undervisningen, både for de skolesterke og for de skolesvake. Mulighetene er store for at elevenes kompetansenivå blir utfordret, slik at ferdighetene utvikles og læringsutbyttet øker.

For eksempel kan formålet for elever med konsentrasjonsvansker være å øke konsentrasjonsevnen. De nye programmene som kommer er ofte multimediale med tekst, lyd, bilder og animasjoner, som medfører at flere sanser blir stimulert og aktivisert. Dette kan ha en positiv virkning på denne gruppen elever, og kan på sikt sørge for at mengden som faller ut av skolevesenet går ned.

 

Med mange nye aktører på markedet er det ikke alltid like lett å vite hva som er det beste læringsverktøyet. Derfor hadde det vært idéelt om ulike digitale hjelpemidler ble testet – for å utvikle skolesystemet best mulig.

 

Dessverre er det slik i Norge at innkjøpsordningene i skolesystemet gjør det vanskelig for nye aktører å slippe til. I Norge har Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) i praksis hatt monopol på markedet siden sin opprinnelse i 2006. NDLA har samarbeid med fylkeskommunene (utenom Oslo), og dermed får de en maktposisjon som reduserer konkurransen i dette markedet.

 

Abelia mener at Norge har mye å lære av Danmark, hvor det er innført en åpen markedsplass hvor hver enkelt skole kan få tilgang på de digitale midlene som er hensiktsmessige. Danskene har etablert en fondsordning der flere aktører kan konkurrere om å levere de beste digitale hjelpemidlene til de danske skolene. En slik portal ville gitt de norske skolene en fullstendig oversikt over alle tilgjengelige digitale læremidler.

LagreLagre

Last ned alle rettighetene