BARNS DIGITALE RETTIGHETER

6. Alle barn har rett til å bli undervist av lærere som til enhver tid har oppdatert teknologisk kunnskap og kompetanse.

Lærerne gjør en fantastisk jobb med å forme fremtidens hjerner. Men ikke alle lærere får et like godt utgangspunkt til å lære barna våre om teknologi.

Lærernes digitale kompetanse er sentral for å kunne videreutvikle skolen. Dette er Utdanningsdirektoratet og de fleste andre instanser enige om. Teknologi er kun et verktøy, og vi må utnytte dette verktøyet på smarte måter. Derfor er læreren bindeleddet mellom teknologien og elevenes læringsutbytte.

 

Det er måten teknologi blir utnyttet på som avgjør om man får økt faglig forståelse (Jewitt, Moss & Cardini, 2007; Livingstone, 2009; Selwyn, 2010). Eksempelvis gjorde ikke matematikk-appen Dragonbox i seg selv at elevene ble bedre i algebra (Dolonen & Kluge, 2014; Selwy, 2010). Det viste seg at elevene var helt avhengige av at en god lærer kunne forklare og oversette mellom appen og skolens matematiske språk. Dette understreker viktigheten av at selv om at de teknologiske verktøyene som brukes er viktige, er det læreren som formidler det som er det mest sentrale i undervisningen.

Digitale verktøy som styrker individuelle tilpasninger blir kun fordelaktig dersom læreren selv er fortrolig med hvordan disse kan brukes. Lærerne trenger derfor opplæring i de pedagogiske programmene som er tilgjengelige på skolen. Vi trenger å satse på kontinuerlig implementering av de digitale hjelpemidlene, og gi lærerne kompetanse til å anvende dem.

 

Skolen har et ansvar for å sette av tid til opplæring av personalet (opplæringsloven, 1998) paragraf 10-8. På den måten vil læreren kunne bli trygg i sin rolle med tanke på IKT i opplæring av eleven.

 

Mye er avhengig av at kommunene setter av større budsjettposter til opplæring av lærerne. Undersøkelser foretatt av senter for IKT i utdanningen viser at tre av fire skolesjefer mener kommunen trenger mer kompetanse innen IKT, og hele ni av ti mener behovet er størst når det gjelder pedagogisk bruk av IKT i fagene.

Last ned alle rettighetene