BARNS DIGITALE RETTIGHETER

5. Alle barn har rett til opplæring i trygg og fornuftig bruk av teknologi.

Dagens unge har en vesentlig høyere digital tilstedeværelse enn generasjonen før dem, og må derfor lære seg trygg og reflektert nettbruk.

En effekt av den digitale utviklingen er en kraftig endring i samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde. For enkeltindividet kan dette handle om elementer under personvern, slik som overvåkning og privat informasjon som hentes inn på kynisk vis og utnyttes av aktører som vil profitere på informasjonen. I et samfunnsperspektiv kan maskiner og infrastruktur angripes av anonyme aktører og true velferdsstaten vår. Hvordan vi håndterer disse sårbarhetene på vil ha betydning for hvilket samfunn vi skaper for fremtiden. På samfunnsnivå må vi sørge for at vi ivaretar hensyn til disse sårbarhets-utfordringene.

Dagens unge er datakyndige i den grad at de vet hvordan de bruker en datamaskin, men sannsynligvis er de for lite kritiske til informasjonen som deles på nett. For at barn og unge skal bli trygge og reflekterte nettbrukere trenger de en skole som utvikler digitale ferdigheter og evner til å tenke kritisk.

 

Kunnskapsløftet definerer digitale ferdigheter som én av fem grunnleggende ferdigheter, og sier dermed at alle skolebarn i Norge skal få opplæring i digital dømmekraft. Ifølge Kunnskapsløftet handler digital dømmekraft om å gi elever trygghet og kompetanse, slik at de er ansvarlige og reflekterte nettbrukere. Det handler om dannelse og etisk bevissthet, samt faktiske ferdigheter som gjør elever i stand til å ivareta eget og andres personvern. Det å diskutere og reflektere rundt spørsmål om personvern, digital mobbing, deling av bilder og tekst, gjør elevene mer bevisste på at de har valg og i neste omgang de valgene de tar.

Last ned alle rettighetene