BARNS DIGITALE RETTIGHETER

7. Alle barn har rett til undervisning i et miljø der teknologi benyttes for å fremme samarbeid og samspill.

Når teknologi brukes på riktig måte, kan dette føre til økt kreativitet, individuelt tilpasset undervisning og samspill mellom elever.

Generasjonen barn som er i skolen nå har vokst opp med teknologi. De har tilbragt hele livet sitt omringet av maskiner, videospill, smarttelefoner etc. Som et resultat av dette miljøet og mengden teknologi er måten elever tenker og prosesserer informasjon på forskjellig fra deres forgjengere. De er rett og slett “Digital Natives”.

 

Derfor er det viktig at teknologien blir brukt riktig i klasserommet, rett og slett fordi barna er profesjonelle teknologibrukere og har en annen form for å lære på enn eldre generasjoner. Og klarer lærere og skolevesenet å dra nytte av dette teknologi-engasjementet vil man kunne få et klasserom hvor man bryter ned barrierer, styrker inkluderingen, øker trivselen og bedrer læringsutbyttet.

Innføring av teknologiske verktøy vil føre til mindre logistikk og papirarbeid for lærerne.
Men ikke bare det, for studier viser at teknologi kan bidra til mer tilrettelagt opplæring for barn med nedsatt funksjonsevne, som igjen vil føre til at den gruppen har større mulighet til å gjennomføre undervisningen og skolegangen. Barn med nedsatt funksjonsevne har et stort frafall i skolen. Å redusere frafallet for denne gruppen elever og gjøre at de får mulighet til videre utdanning og arbeid, vil også gi store gevinster for samfunnet.

Last ned alle rettighetene